Prejsť na obsah

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

NÁZOV PROJEKTU Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

LOGO PROGRAMU

       

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Juh
CELKOVÉ NÁKLADY   678 867,58 €
VÝŠKA NFP   644 924,20 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   577 037,44 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Investičná priorita 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Špecifický cieľ 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, a to prostredníctvom rozšírenia kapacít MŠ Oštepová 1, Košice, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Oštepová 1, Košice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Juh, a to stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu MŠ Oštepová 1, Košice s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je 80 detí a projektom plánujeme rozšírenie kapacít o 44 detí, t.j. 2 triedy.
Nevyužité objekty materskej školy prejdú kompletnou obnovou, ktorá v sebe zahŕňa zmenu dispozičného riešenia, výmenu a úpravu výplňových konštrukcií otvorov, zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy a soklov.
V existujúcich objektoch budú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti predmetnej budovy. V budovách nie sú navrhované žiadne dispozičné úpravy.
Úpravou prejde aj okolie materskej školy, kde sa plánuje vybúranie všetkých chodníkov v rámci areálu. Chodníky, ktoré po navrhovaných stavebných úpravách stratia svoju funkciu budú nahradené zeleňou. Ostatné chodníky budú zamenené za nové s priepustným povrchom zo zámkovej dlažby.
V rámci jednej z aktivít projektu bude obstarané a zabezpečené materiálno-technické vybavenie MŠ. Súčasťou aktivity bude obstaranie a dodanie interiérového vybavenia, vybavenia výdajne stravy a IKT.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
1. Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami
2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ
3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizáciou projektu dosiahneme zvýšenie kapacity MŠ zo súčasnej kapacity 80 detí (4 triedy) na maximálnu hodnotu 124 detí (rozšírenie kapacít o 44 miest, vznik 2 tried MŠ).
Zároveň dosiahneme renováciu verejnej budovy v mestskej oblasti, ktorej prínosom bude aj zvyšovanie energetickej hospodárnosti pavilónov v areáli MŠ.
V neposlednom rade bude MŠ podporená materiálno-technickým vybavením.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   09/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/