Prejsť na obsah

ROZŠÍRENIE PARKOVISKA - POŠTA 11, HUMENSKÁ ULICA KOŠICE


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 3.8.2007
A/2007/10768/457

Oznamujem občanom, že dňa 31.7.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:

„Rozšírenie parkoviska - pošta 11, humenská ulica košice".

Navrhovateľ Mestská časť Košice – Západ, zastúpená starostom PhDr. Pavlom Mutafovom, Košice predložila Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Rozšírenie parkoviska – Pošta 11, Humenská ulica, Košice" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2007/01757- 9 zo dňa 23.7.2007, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 3.9.2007.


primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice