Prejsť na obsah

ROZŠÍRENIE PARKOVISKA PRI BRÁNE č. 3

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 3.4.2007
A/2007/09321/457

Oznamujem občanom, že dňa 30.3.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„rozšírenie parkoviska pri bráne č. 3."


Navrhovateľ U. S. Steel Košice, s.r.o., predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Rozšírenie parkoviska pri bráne č. 3".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 3.5.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 27.4.2007.

primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice