Prejsť na obsah

Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX

NÁZOV PROJEKTU Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX

LOGO PROGRAMU
              

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE    Košice – Luník IX
CELKOVÉ NÁKLADY    195 884,08 €
VÝŠKA NFP    183 587,74 €

OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 2, Opatrenie 2.1

POSKYTOVATEĽ
   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšenie kvality poskytovaných služieb Komunitného centra (KC) a kvality jeho vnútorného prostredia za účelom plnohodnotného využívania
prostredníctvom zvýšenia kapacity KC, t.j. rozšírenia úžitkovej plochy už existujúceho KC so zachovaním funkčnej náplne riešenej časti objektu.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu plánujeme rozšíriť, modernizovať, vybaviť a zrekonštruovať priestory Komunitného centra Luník IX. Objekt je definovaný ako obchodné centrum a bol postavený v roku 1981, slúži na viaceré účely. Na prízemí je od r. 2007 fungujúce Nízkoprahového DC pre deti a rodinu, v ktorom na ploche 117,26 m2 pôsobia v jednej miestnosti 5 sociálni pracovníci a 1 asistent. Priestory nepostačujú pre riešenie problémov tu žijúcej MRK v počte cca 5000 obyvateľov.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a vybavenie existujúcich priestorov KC

VÝSTUPY PROJEKTU
- zväčšenie úžitkovej plochy na 273,80 m2,
- obnova vnútornej časti rozvodov (elektroinštalácia, plyn, voda, kúrenie)
- zvýšenie kapacity spoločenskej miestnosti,
- výmena okien, zastaralého sanitárneho zariadenia.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2015
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE projekt ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/