Rozšírenie zariadenia na zber odpadov – prevádzka Jarmočná, Košice

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.09.2019  mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: 

„Rozšírenie zariadenia na zber odpadov – prevádzka Jarmočná, Košice“

Navrhovateľ, D. S. TRADE s.r.o., Timonova 17, 040 01 Košice,  predložil   Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznámenie o zmene predmetnej  navrhovanej činnosti. 

OÚ Košice, podľa § 29 zákona zahájil zisťovacie konanie zmeny navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej  po dobu  10 pracovných dní  od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 23.10.2019.  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné aj na webovom sídle MŹP SR:

http://www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene   na adresu Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice do 10 pracovných  dní od doby, kedy bola týmto o zmene činnosti informovaná.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej  lehote dotknutej obci.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na  úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle  mesta Košice www.kosice.sk.