Rozšírenie zariadenia na zber odpadov – prevádzka Jarmočná, Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 28.02.2020
MK/A/2020/06367


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.02.2020 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti:


„Rozšírenie zariadenia na zber odpadov – prevádzka Jarmočná, Košice“


Navrhovateľ, D.S.TRADE, s.r.o., Timonova 17, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o EIA „Oznámenie o zmene činnosti“ – žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania pre uvedenú činnosť.
Okresný úrad vydáva podľa § 29 zákona o EIA a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre predmetnú zmenu činnosti rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/006672 zo dňa 19.02.2020, že navrhovaná zmena činnosti nie je predmetom posudzovania podľa zákona o EIA, nakoľko sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 zákona bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí okresného úradu.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky