Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 06.06.2018
MK/A/2018/12101-6
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2018 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:
„Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“
Navrhovateľ, Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o zmene činnosti.
Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods.2 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2018/022757 zo dňa 31.05
.2018, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.
Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky