Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice

LOGO PROGRAMU

    

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice - mestská časť Sever
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Košice - mestská časť Luník IX
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

CELKOVÉ NÁKLADY   65 856,68 €
VÝŠKA NFP   62 563,85 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   55 978,18 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podpora rozvoja energetických služieb na území mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
V rámci projektu bude vypracovaný jeden účelový energetický audit pre objekty: Cottbuská 13, Americká Trieda 17, Čárskeho 7, Krčméryho 2-4, Obrancov mieru 1, Obrancov mieru 2, Ťahanovské riadky 91, MŠ Ovručská 14, MŠ Boženy Nemcovej 4, MŠ Čordákova 17, MŠ Dénešova 53 a MŠ Obrancov mieru 16 (ďalej len „súbor objektov“).

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
• Podporné aktivity: Informovanie a komunikácia

VÝSTUPY PROJEKTU
Spracovaný účelový energetický audit (ďalej len „ÚEA“) pre súbor objektov. ÚEA získame prehľad o technickom stave objektov, údaje o energetických vstupoch a výstupoch, spotrebe energií, návrh opatrení na zníženie energií, energetické hodnotenie, environmentálne hodnotenie a optimálne varianty súboru opatrení, vrátane opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energie (t.j. využitím GES).

ZAČIATOK REALIZÁCIE   11/2020
UKONČENIE REALIZÁCIE   07/2021
TYP PROJEKTU   neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   v realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/