Prejsť na obsah

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa

NÁZOV PROJEKTU Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2. etapa

LOGO PROGRAMU

    

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice - mestská časť Lorinčík
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Košice - mestská časť Šaca
Košice - mestská časť Západ
Košice - mestská časť Juh
Košice - mestská časť Vyšné Opátske

CELKOVÉ NÁKLADY  19 512 €
VÝŠKA NFP  18 536,40 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ  16 585,20 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podpora rozvoja energetických služieb na území mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
V rámci projektu bude vypracovaný jeden účelový energetický audit pre objekty: Lorinčík 15, Bauerova 1, Trieda KVP 1, Cottbuská 36, Námestie oceliarov 23, Južné nábrežie 13, Opatovská cesta 8, Trieda SNP 39, Trieda SNP 24 a Smetanova 4 (ďalej len „súbor objektov“).

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
• Podporné aktivity: Informovanie a komunikácia

VÝSTUPY PROJEKTU
Spracovaný účelový energetický audit (ďalej len „ÚEA“) pre súbor objektov. ÚEA získame prehľad o technickom stave objektov, údaje o energetických vstupoch a výstupoch, spotrebe energií, návrh opatrení na zníženie energií, energetické hodnotenie, environmentálne hodnotenie a optimálne varianty súboru opatrení, vrátane opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energie (t.j. využitím GES).

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE   01/2022
TYP PROJEKTU   neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   v realizácii

 
/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/