Prejsť na obsah

Rozvoj komunitnej sociálnej práce

Zámerom projektu vytvorenia takýchto centier je rozvoj komunitného života, čím sa prispieva k budovaniu sociálnych vzťahov, komunitnej identity a solidarity v spomínaných lokalitách. V koncepčnom rozvoji by predstavovali základy podporných pilierov pre procesy pozitívnych zmien v komunite.
Na oddelení sociálnych vecí je zamestnaných spolu 17 komunitných sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Z toho 9 je zamestnaných v rámci projektu podporeného z Fondu sociálneho rozvoja a na ďalších 8 pracovníkov vyčlenilo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu mesto Košice. Komunitní sociálni pracovníci a ich asistenti boli rozdelení po jednom členovi v lokalitách Demeter a Popradská 72, dvaja pracovníci pracujú v lokalitách Herlianska, Golianova a Sládkovičova 3. Na Luníku IX. je ich zamestnaných deväť. Hrebendova ulica na tomto sídlisku je, čo do počtu nájomníkov a bytov najpočetnejšia ulica, preto bola rozdelená medzi šiestich komunitných pracovníkov a ich asistentov. Ďalšie ulice boli rozdelené medzi troch pracovníkov. Každý pracovník a asistent má na starosti maximálne 3 vchody.

Súčasné rozdelenie komunitných pracovníkov najmä na Luníku IX., ako aj v iných lokalitách, je nevyhovujúce. Oddelenie sociálnych vecí si preto uplatnilo požiadavku zvýšenia počtu o 15 zamestnancov. Ich prijatie je naplánované postupne v mesiacoch marec až jún 2007.
Oddelenie sociálnych vecí plánovalo na Luníku IX. zriadenie komunitného centra. V druhom polroku 2006 bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestoru v objekte Miestneho úradu. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa rekonštrukcia neuskutočnila a presúva sa na tento rok. Ako dočasné komunitné centrum slúži na Luníku IX. 3-izbová bytová jednotka na Krčméryho 13.
Hlavným cieľom zriadenia takéhoto komunitného centra na najproblematickejšom sídlisku v Košiciach je vytvorenie podmienok pre plánovanie a realizáciu rôznych aktivít, čím by sa zvýšilo množstvo príležitostí pre trávenie voľného času, vzdelávanie obyvateľov a komunitných pracovníkov, ich asistentov v oblasti získavania komunikačných, sociálnych zručností, zručností pre plánovacie procesy a budovanie neformálnych skupín.
Komunitná sociálna práca bola počas celého doterajšieho obdobia jej fungovania spojená s poradenstvom pri zaradení obyvateľov do systému Inštitútu osobitého príjemcu, výkon príležitostných prác, vybavovanie a vyplácanie dávok v hmotnej núdzi, základné poradenstvo v otázkach bývania, písanie potrebných žiadostí, sprevádzanie obyvateľov lokalít na úrady a asistencia pri riešení rôznych komunitných problémov.