Prejsť na obsah

Sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Košice a jeho mestských častiach

NÁZOV PROJEKTU SANÁCIE MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V MESTE KOŠICE A JEHO MESTSKÝCH ČASTIACH

LOGO PROGRAMU
                                 


ODKAZ NA FOND     www.envirofond.sk

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    104 929,40 €
VÝŠKA NFP    99 682,00 €

PROGRAM    Environmentálny fond
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v meste Košice.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou aktivít projektu dôjde k skvalitneniu životného prostredia a zlepšeniu životných podmienok obyvateľov mesta Košice. V rámci projektu sa budú realizované aktivity v lokalitách Luník IX, Asanačné pásmo, Severné mesto (nekryté parkovisko bez stavebných úprav).

AKTIVITY PROJEKTU
• zber odpadu na miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
• odvoz/ zvoz / doprava vyzbieraného odpadu,
• uloženie/zneškodnenie odpadu na skládke odpadov alebo v spaľovni.
VÝSTUPY PROJEKTU • zlepšenie kvality životného prostredia
• zníženie ekologickej záťaže

ZAČIATOK REALIZÁCIE    10/2015
UKONČENIE REALIZÁCIE    11/2015
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    Projekt ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/