Prejsť na obsah

Seminár o komunitnom rozvoji ukázal, že v Košiciach si vieme pomáhať

Centrum komunitného rozvoja v spolupráci s mestom Košice, pod záštitou primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu, zorganizovalo 19. - 20. septembra 2005 v Košiciach dvojdňový pracovný seminár s názvom „Komunitný rozvoj, komunitná sociálna práca v meste Košice“.

Pracovný seminár bol určený predstaviteľom miestnych samospráv, poradensko-vzdelávacím inštitúciám a mimovládnym organizáciám v Košiciach. Stal sa priestorom na predstavenie aktivít a projektov organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú v oblasti komunitného rozvoja a komunitnej sociálnej práce. Odzneli príspevky od ETP Slovensko – Centra pre udržateľný rozvoj, občianskeho združenia Sosna, Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže, Centra komunitného rozvoja, Mesta Košice, Správy mestskej zelene, AT Consult Holandsko.
Seminár vytvoril priestor na diskusiu o miestnych partnerstvách, debarierizácii, o komunitných centrách, o význame komunitnej práce a úlohách komunitných pracovníkov. Vymieňali sa skúsenosti z oblasti komunitnej sociálnej práce a dosiahnutých úspechov v tvorbe základných strategických a koncepčných dokumentov mesta Košice, ktoré zohrali kľúčovú rolu pre naštartovanie pozitívnych zmien v procesoch komunitného rozvoja .

„Mesto otvára priestor na spoluprácu v oblasti komunitného rozvoja, pretože si uvedomuje silu, ktorou disponuje tretí sektor. Spolupráca mesta s organizáciami, združeniami, subjektami, je príkladom a jedinou cestou, ako skvalitniť úroveň služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Mestá a obce v čase ukončenia reformy fungujú na tzv. kontraktačnom systéme. Ako objednávateľ sociálnej služby. To znamená, že mesto si zmapuje úroveň jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb a potom si objedná kvalitnú službu u kvalitného subjektu. Stráži tým rozpočet, adresne prerozdeľuje finančné prostriedky a ponúkne kvalitné služby tým, ktorí ich potrebujú,“ vysvetľuje vedúci oddelenia sociálnych vecí a kultúry Magistrátu mesta Košice Matúš Háber. „Je napríklad zbytočné, aby sme priamo na referáte sociálnych vecí mali špeciálneho liečebného pedagóga, keď v meste takéto služby existujú na vysokej úrovni. Stačí, ak si ich objednáme a ponúkneme klientom. Vďaka komunitnej sociálnej práci dokážeme sieťovať služby a premyslene podporovať to, čo by sme sami vlastnými silami nezvládli. Podarilo sa nám vytvoriť pozitívny tlak, dať priestor tým, ktorí chcú spolupracovať. Myslím, že môžeme byť vzorom aj iným mestám, pretože tretí sektor je na základe doterajších výsledkov ochotný vstupovať s mestom do partnerstiev a napĺňať litery komunitného rozvoja na prospech občanov Košíc.“

Jednotlivé pracovné skupiny vytvorené z účastníkov seminára v záveroch rokovania odporúčajú:
- pokúsiť sa aplikovať model komunitných centier, ako jeden z prostriedkov riešenia situácie na veľkokapacitných sídliskách, ktoré v súčasnosti neposkytujú adekvátny priestor pre budovanie kvalitnej komunity
- podporiť výzvu k debarierizácii spoločnosti a k debarierizácii mesta Košice, ako základnej potrebe pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím
- vytvoriť sociálnu platformu, ktorá posilní princípy partnerstva, medzi mimovládnymi organizáciami a miestnymi samosprávami, pri riešení otázok súvisiacich s rozvojom komunít v meste Košice.
Všetky závery a prezentácie z pracovného seminára, budú súčasťou brožúry.

Pracovný seminár „Komunitný rozvoj, komunitná sociálna práca v meste Košice“ bol súčasťou projektu Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, ktorý je podporený holandským ministerstvom zahraničných vecí prostredníctvom programu MATRA.

Projekt Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku realizuje Centrum komunitného rozvoja prostredníctvom troch komunitných projektov v Košiciach, Nitre a Bratislave, pričom testuje metódy mestskej komunitnej práce. Jedným z jeho cieľov je získať pre ideu mestského komunitného rozvoja podporu verejnej správy tak, aby sa stala aktérom procesu rozvoja komunít aj po skončení projektu, ktorý trvá od jesene 2004 do leta 2007. Partnermi sú Katedra sociálnej práce PdFUK Bratislava a Katedra sociálnej práce vysokej školy HAN z Nijmegenu v Holandsku.

Spolupráca na texte:
Blanka Berkyová Centrum komunitného rozvoja – Košice
Havanská 26
040 13 Košice
055/636 77 56, blanka@ckr.sk