Prejsť na obsah

SKLADOVACIA HALA STAVBY ROZŠÍRENIE AREÁLU VALCOVNE PROFILOV, a.s., KOŠICE – BOČIAR –


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 10.5.2007
A/2007/09204/457

Oznamujem občanom, že dňa 7.5.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:

„Skladovacia hala stavby Rozšírenie areálu valcovne profilov, a.s., Košice – bočiar –
ii. etapa".

Navrhovateľ Ing. Jozef Eliáš, Projektová a inžinierska činnosť, Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa Valcovne profilov, a.s., Košice predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Skladovacia hala stavby Rozšírenie areálu Valcovne profilov, a.s., Košice – Bočiar II. etapa" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2007/00998-13 zo dňa 27.4.2007, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 7.6.2007.


primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice