Prejsť na obsah

SKLADOVACIA HALA STAVBY ROZŠÍRENIE AREÁLU VALCOVNE PROFILOV a.s., KOŠICE – BOČIAR- II. ETAPA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 2.4.2007
A/2007/09204/457

Oznamujem občanom, že dňa 27.3.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„skladovacia hala stavby Rozšírenie areálu valcovne profilov a.s., košice – bočiar- ii. etapa."


Ing. Jozef Eliáš, Projektová a inžinierska činnosť, Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa Valcovne profilov, a.s., Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Skladovacia hala stavby Rozšírenie areálu Valcovne profilov a.s., Košice – Bočiar – II. etapa".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 27.4.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 23.4.2007.
primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice