Prejsť na obsah

Slávnostný začiatok školského roka je v pondelok 5. septembra

Podľa § 2 Vyhlášky MŠMaŠ SR č. 122/1992 Zb. „Školský rok sa začína 1.septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka ... Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. ...."

Vzhľadom na to, že sa 1. september stal štátnym sviatkom, prvý školský deň by pripadal na piatok 2. septembra. Preto sa Ministerstvo školstva SR rozhodlo využiť ustanovenia citovanej vyhlášky a v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2005/2006 v bode 1.1.1 Vyučovanie píše:
„Obdobie školského vyučovania sa začína 1. septembra 2005 a končí 30. júna 2006. Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

a) prvý polrok sa začína 1. septembra 2005, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 5. septembra 2005 (pondelok) a končí sa 31. januára 2006 (utorok)

b) druhý polrok sa začína 1. februára 2006, vyučovanie sa začína 2. februára 2006
(štvrtok) a končí sa 30. júna 2006 (piatok)..."

V tomto zmysle vydal aj Krajský školský úrad Pedagogicko-organizačné pokyny, ktoré v časti Všeobecné pokyny a odporúčania pre všetky školy a ŠZ hovoria v bode 6:
V pondelok 5. septembra 2005 otvoriť školský rok s dôrazom na slávnostný charakter za účasti pozvaných hostí a rodičov. Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka je prejav ministra školstva SR prostredníctvom školského rozhlasu."