Prejsť na obsah

Sľub novozvoleného primátora Košíc Ing. F. Knapíka za zvuku zvonov

Veľkú sálu historickej radnice na Hlavnej ulici dnes poctil svojou prítomnosťou novozvolený primátor mesta Ing. F. Knapík a poslanci, ktorí tu verejne skladali sľub. Hudobný sprievod sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, ktorý zahral štátnu hymnu a hymnu EÚ, podfarbil celý slávnostný priebeh ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva. Na slávnostnom programe zaznela informácia predsedu mestskej volebne komisie Ing. D. Dugáčeka o výsledkoch volieb primátora a poslancov MZ v Košiciach, správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb, primátor mesta a poslanci slávnostne zložili sľub. Na záver prvej časti vystúpil Ing. F. Knapík s inauguračným prejavom, ktorého plné znenie je uvedené nižšie.
Po slávnostnej časti nasledovala pracovná časť, na ktorej boli zvolení 3 námestníci primátora. Najmladší M. Vargovčák za SDKÚ-DS, doteraz pôsobiaci vo funkcii námestníka M. Čečko za KDH a J. Filipko za SMK. Prebehli návrhy na stále komisie MZ a boli zvolení ich predsedovia.

INAUGURAČNÝ PREJAV PRIMÁTORA KOŠÍC
Dovoľte mi predstúpiť pred Vás a pred obyvateľov Košíc s pocitom vďaky za dôveru, ktorej sa mi dostalo opätovným zvolením za primátora Košíc. Som si vedomý svojej zodpovednosti za vývoj a chod mesta, za jeho obyvateľov a jeho dôstojné miesto a postavenie v tejto krajine.
Čas nezastavíme. Môžeme sa mu prispôsobiť, využiť jeho výhody, ale nikdy ho neovládneme. V apríli mi bola voličmi zverená dôvera a zodpovednosť, ktorú som napĺňal podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia. Predsavzatia, sľuby, realizácia plánov, úsilie o krajšie, bezpečnejšie, čistejšie a prosperujúce mesto Košice to všetko si vyžiadalo svoj čas, ktorý bol mojim strážcom, ale aj nepriateľom.
Dnes pred Vás predstupujem v pevnej viere, že to, čo sme pred niekoľkými mesiacmi začali, budeme ďalej rozvíjať a pokračovať v spolupráci na spoločnom diele. Naďalej nás bude sprevádzať čas, pripomínajúci nám krehkosť postavenia funkcionárov, krehkosť doby v ktorej žijeme a krehkosť myšlienok, ktoré presadzujeme.
Je pre mňa veľkou cťou, že som tu dnes mohol zložiť slávnostný sľub primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku a spolu s Vami pani poslankyne a páni poslanci nadviazať na našich predchodcov.
Pociťujem výnimočnú chvíľu tejto slávnosti a prvého ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva. Je to dôvod uvedomiť si, čo sme už spoločne dokázali a na čom budeme ďalej pracovať. Máme dôvod pozerať do budúcnosti s nádejou, ale i s pocitom zodpovednosti, ktorú na seba preberáme voči obyvateľom Košíc.
Naše rozhodnutia sa stanú trvalo zapísanými v rozvoji, smerovaní a obnove nášho mesta. Zapíšu sa do radu tých najdôležitejších v samospráve mesta, ktorá má bohatú históriu. Na túto bohatú históriu myšlienok je potrebné nadviazať a inšpirovať sa ideami, predstavami a víziou zástupcov mesta v minulosti, ktorú dnes vnímame zhmotnenú v súčasnej podobe Košíc. Prečítať si tento odkaz nie je niekedy jednoduché. Ak sa o to zodpovedne pokúsime, staneme sa v dobrom slova zmysle ich nasledovníkmi v modernej histórii Košíc.
V našom meste žilo a pôsobilo mnoho osobností, ktoré nám zanechali tradície myslenia, opierajúce sa o hodnoty, ako sú viera v ľudskú súdržnosť, tolerancia, dôstojnosť, ale aj vzájomná pomoc a spolupráca ďalších miest v regióne. Je potrebné k tomu pristupovať citlivo a uvážlivo. Ľudia zabudnú na to, čo sme povedali, možno aj na to čo sme urobili, ale nikdy nezabudnú na to, aké mali vedľa nás a z nás pocity. Tie sa im vryjú do pamäti natrvalo. Preto by sme sa mali učiť viac počúvať ako hovoriť, učiť sa väčšej úcte k slovám a vysloveným názorom, teda aj k záväzkom voči občanovi. Občan rozhoduje o tom, čo prijme a čo nie.

Ctené dámy, vážení páni!

Dostal som možnosť pokračovať v začatej práci a zdokonaľovať rozbehnuté dielo. Vo volebnej kampani som predstavil program VIA CASSOVIA – košická cesta k úspechu s podnázvom 12 míľnikov, 1 spoločný cieľ.

  • Išlo v ňom o naše mesto, ktoré mám rád, a na ktorého prosperite by som sa chcel podieľať vytváraním dobrého obrazu mesta, jeho priaznivej povesti, zabezpečením rastu kvality života obyvateľov a ich životnej úrovne.
  • V nasledujúcom období chcem zaistiť hospodársky rozmach mesta.
  • Schválená výstavba Auparku v minulých mesiacoch sa stala signálom pre investičné spoločnosti, vďaka ktorým nastane expanzia investičného kapitálu. Na základe hospodárskeho rastu dôjde k zvýšenému dopytu po mladých a vzdelaných ľuďoch, čím dostanú možnosť využiť ich vzdelanostný potenciál a schopnosti v našom meste.
  • Budúce projekty mesta – Majstrovstvá sveta v hokeji a súťaž o titul európskeho hlavného mesta kultúry sú pre mňa veľkou výzvou. Verím, že posunú naše mesto medzi európske metropoly.
  • Vstupom Slovenska do Shengenského priestoru sa Košice stanú bránou do východnej Európy.
  • Mám úctu k prírode, aj preto chcem vytvoriť aktivity pre zvyšovanie povedomia o životnom prostredí.
  • Mojou prioritou bude vytvorenie funkčnej a efektívnej samosprávy mesta v spolupráci s mestskými časťami.
  • Rovnako vnímam aj potrebu zlepšenia bezpečnosti občanov a dôvery v mestskú políciu plnením ich všetkých povinností.
Tieto načrtnuté strategické vízie sa nezaobídu bez vašej pomoci. Preto Vás otvorene pozývam k spolupráci. V tomto roku nám k lepšej ekonomike dopomohli aj pozitívne ratingy svetovej a domácej ratingovej agentúry a pokračovali sme v ozdravnom režime Košíc.

Dámy a páni!

Žijeme v meste, na ktorom mne osobne veľmi záleží. Ponúkam koncept, ktorý je podľa môjho presvedčenia uskutočniteľný. Nové výzvy, s ktorými som a budem konfrontovaný dennodenne, sú pre mňa motiváciou, ktorú chcem naplniť. Primátor musí byť iniciátorom rozvoja mesta. Mal by byť lídrom, ktorý mu dáva víziu a premieňa ju v spolupráci s poslaneckým zborom. V takomto poňatí chcem vystupovať aj ja, preto som prijal toto náročné poslanie, ktoré ma zaväzuje k veľkej zodpovednosti. Urobím všetko preto, aby sme na záver komunálneho obdobia odovzdávali mesto konsolidované po stránke finančnej, legislatívnej a hospodárskej a nezabudli pritom na našich športovcov, mládež, rodiny a seniorov. Toto sú základy pre silné metropolitné mesto, ktorým chceme byť.

Vážení spoluobčania!

Moje poďakovanie patrí aj Vám. 16 percentný nárast počtu voličov v týchto voľbách oproti aprílovým je pre nás dostatočným signálom zvýšeného občianskeho záujmu o komunálnu politiku, samosprávu a veci verejné. Týmto chcem Košičanom sľúbiť, že budem mať pre nich otvorené dvere, budem pozorne načúvať ich problémom, požiadavkám a námetom a budem sa s nimi stretávať vždy, keď mi to okolnosti a pracovné povinnosti umožnia.

Ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci!

Prešli sme istý kus cesty. Všetci. Nech je pre nás naša práca povzbudením, aby sa Košice stali definitívne pevným a rešpektovaným mestom v európskom spoločenstve. Máme za sebou konkrétne kroky, množstvo projektov musíme dokončiť, aby sme vyslali signál dôvery, ktorý povzbudí investorov.
Urobme spoločne Košice príťažlivým mestom s ambíciami získať nielen titul európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj mesta iných titulov a úspechov. Mojou snahou bude konať tak, aby sme tu udržali najmä mladých vzdelaných ľudí a využili ich potenciál tu, doma v Košicicach!