Prejsť na obsah

SMART CITY Košice

NÁZOV PROJEKTU SMART CITY Košice

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je podporený Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE
Košice, Košice – mestská časť Džungľa, Košice – mestská časť Kavečany, Košice – mestská časť Sever, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice – mestská časť Staré Mesto, Košice – mestská časť Ťahanovce, Košice – mestská časť Lorinčík, Košice – mestská časť Myslava, Košice – mestská časť Pereš, Košice – mestská časť Poľov, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, Košice – mestská časť Šaca, Košice – mestská časť Západ, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Košice – mestská časť Košická Nová Ves, Košice – mestská časť Barca, Košice – mestská časť Juh, Košice – mestská časť Krásna, Košice – mestská časť Nad jazerom, Košice – mestská časť Šebastovce, Košice – mestská časť Vyšné Opátske

CELKOVÉ NÁKLADY    997 007,00 €
VÝŠKA NFP    947 156,65 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    847 455,95 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť jednotný systém pre integráciu smart riešení vo verejnom osvetlení a doprave. Modernizáciou technológií zvýšime ich kvalitu, štandardy, efektivitu a zabezpečíme zber dát vrátane ich analýz.

OPIS PROJEKTU
Projekt: „SMART CITY Košice“ je zameraný na zlepšenie úrovne verejného osvetlenia v meste Košice, ktoré prináša najväčší potenciál budovania a využitia moderných technológií. Ďalej v rámci projektu bude zavedený online systém na zber údajov a dát z inštalovaných kamier po meste Košice za účelom vyhodnocovania údajov o doprave a ďalej inštalovaním environmentálnych
meteostaníc sa zabezpečí snímanie parametrov ovzdušia a údaje o počasí v meste čo okrem iného budú dáta, ktoré budú dôležité aj pre ďalšie manažérske rozhodnutia a aj komplexný systém informovania obyvateľov v meste.
Projekt preukazuje, že ak sa spojí digitalizácia mesta s rozumnou infraštruktúrou vo verejnom osvetlení, tak sú benefity viditeľné prakticky okamžite. Vďaka inteligentnému osvetleniu sa môžu generovať úspory na spotrebe elektrickej energie, ale rovnako aj pri údržbe, nakoľko svietidlá, ako súčasť internetu vecí (IoT – Internet of Things) o sebe svoj stav hlásia a aj merajú spotrebu. Informácie z rozvádzača verejného osvetlenia, IoT svietidiel, meteostaníc a prípadne ďalších častí inteligentných technológií, ako inteligentné senzory umožňujú optimalizovať procesy a riadenie mesta na základe reálneho stavu určeného z reálnych údajov. Riešenie vďaka IoT komponentom zmení existujúcu sieť verejného osvetlenia so stĺpmi verejného osvetlenia na infraštruktúrny nástroj s pokročilými inteligentnými vlastnosťami.

Kvalitné a reálne dáta sú zárukou nielen samotného potenciálu úspor, ale aj kvalifikovaných rozhodnutí vedenia mesta či už v oblasti dopravy, riadenia kritických situácií ako aj adaptačných opatreniach v oblasti zmeny klímy a tvorbe mestskej legislatívy.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavné aktivity:
     Analýza a dizajn
     Implementácia
     Nákup HW a krabicového softvéru
     Nasadenie
     Testovanie
• Podporné aktivity:
     Externé riadenie projektu
     Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
1. Výmena nezmodernizovaných svietidiel za nové s energeticky efektívnejším svetelným zdrojom a zariadením pre manažment svietidla IoT, čo zvýši "inteligenciu mesta" (čím väčšie pokrytie modernej infraštruktúry s IoT svietidlami a rozvádzačmi verejného osvetlenia, tým vyšší podiel riadenia a dohľadu).
2. Výmena nezmodernizovaných rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, ktoré budú pripojené na vzdialený dispečing využívajúc dátové siete a Internet.
3. Zjednotenie systému riadenia verejného osvetlenia nastavením jednotného harmonogramu zapínania a vypínania osvetlenia a tiež regulácie intenzity osvetlenia.
4. Rozšírenie informačnej prenosovej siete výmenou nezmodernizovaných častí sústavy verejného osvetlenia.
5. Pripojenie 10 ks lokálnych environmentálnych staníc pre snímanie stavu a parametrov ovzdušia, teploty, vlhkosti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia a pod.
6. Zavedenie analýzy obrazu z existujúcich kamier a vybudovanie servera pre zber dát a spracovanie dát o doprave a zároveň vybudovanie servera pre zber dát a spracovanie dát z environmentálnych meteostaníc.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    02/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE    04/2023
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

www.opii.gov.sk           www.eufondy.sk 

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/