Prejsť na obsah

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien : program veľkých grantov pre MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGAN

O podporu z Programu veľkých grantov sa môžu uchádzať len mimovládne neziskové organizácie registrované ako:

 • neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby,
 • občianske združenia,
 • účelové zariadenia cirkvi,
 • Slovenský červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom,
 • nadácie a neinvestičné fondy (len výnimočne).
 • Predložené projekty musia byť zamerané na zlepšenie kvality života sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov akými sú telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, starší/opustení ľudia, ľudia v terminálnom štádiu života, ľudia v zložitých sociálnych situáciách/v životných krízach, ľudia bez domova, ľudia závislí od návykových látok a pod.
 • Predložené projekty musia žiadať o podporu investičných výdavkov.  Pojem investičné výdavky tu znamená výdavky na :

  • rekonštrukciu alebo výstavbu nových objektov,
  • rekonštrukciu alebo zariadenie vnútorných priestorov,
  • kúpu nehnuteľnosti.
  Žiadosti sú podporované výlučne na princípe spolufinancovania, tzn. že organizácie musia preukázať aj iné zdroje financovania investičných nákladov. Percentuálny podiel spolufinancovania nie je fixne určený. V zásade platí princíp, čím vyššie sú celkové investičné výdavky, tým nižší je možný podiel spolufinancovania prostredníctvom nadácie SOCIA.


  Z programu nebudú podporené :

 • projekty, kde je predkladateľ mesto, obec, štátna správa, vyšší územný celok, rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikateľské subjekty a fyzické osoby,
 • prevádzkové náklady,
 • štipendiá.


  Minimálna požiadavka na spolufinancovanie musí presahovať sumu 500.000,- Sk. Maximálna výška podpory nie je stanovená. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne. Pre lepšiu orientáciu uvádzame, že priemerná výška podpory sa pohybuje v rozmedzí 1 – 2 mil. slovenských korún.

  Konečný termín pre prijímanie žiadosti nie je určený. Žiadosti sú prijímané priebežne počas celého roka.  Bližšie informácie o programe ako aj výzve môžete získať na webovej stránke nadácie na podporu sociálnych zmien:  www.socia.sk