Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od XX. rokovania MZ konaného dňa 30.10.2008