Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2012

Výsledkom z kontrolnej činnosti v I. polroku 2012 sú správy o výsledkoch kontrol:

- na základe podnetu z Kancelárie primátora mesta Košice v Zoologickej záhrade Košice
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Bukovecká 17, Košice
- vybraných výnosových a nákladových položiek v Dopravnom podniku mesta Košice a.s. za obdobie rokov 2010 a 2011
- poskytnutia dotácií v zmysle v zmysle VZN č. 76 a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2011