Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2013

Výsledkom z kontrolnej činnosti v I. polroku 2013 sú správy o výsledkoch kontrol:

- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v Knižnici pre mládež mesta Košice
- hospodárenia, nkladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Družicová 4, Košice