Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2022

Základná škola, Požiarnická 3, Košice,

Základná škola, Abovská 36, Košice,

Creative Industry, n. o., Kukučínova 2, Košice,

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice,

Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice, oddelenie ekonomické – referát daní a poplatkov, Trieda SNP 48/A, Košice,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice,

Kontrola nájomných zmlúv – vnútorné športoviská,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A – kontrola vykonaná na základe Uznesenia č. 926 z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 17. 03. 2022, Košice,

Mestská polícia mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – kontrola hospodárenia,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A – kontrola vykonaná na základe Uznesenia č. 924 z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 17. 03. 2022.