Prejsť na obsah

Správy o výsledku kontrol vykonaných v I. polroku 2011

Výsledkom z kontrolnej činnosti podľa plánu kontrol na I. polrok 2011 sú správy o výsledku kontrol:

- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a 
  nákladov v Mestských lesoch Košice a.s. za obdobie rokov 2008 a 2009
- plnenia uznesení prijatých MZ v Košiciach za rok 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v
  ZŠ Kežmarská 28, Košice
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v 
  ZŠ Bernolákova 16, Košice
- inventarizácie zásob v ŠJ Kežmarská 28, Trebišovská 10 a Bernolákova 16, Košice
- hospodárenia a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Mestskej polícii
  Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a
  výdavkov v Psychosociálnom centre za obdobie rokov 2009 a 2010
- nájomných zmlúv z hľadiska uvádzania účelu, na ktoré sa priestory prenajímali,
  zaradenia do kategórie z hľadiska lokality a výšky nájomného v zmysle dodržiavnia
  všeobecne záväzných predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta
  Košice v spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v
  ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II, Košice za obdobie roka 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v
  ZŠ Janigova 2, Košice za obdobie roka 2010

SPRÁVY  SÚ  ZOBRAZENÉ  NA  STRÁNKE  VPRAVO  HORE        P R Í L O H Y 
&

Prílohy

1. RTF 330,89 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v Mestských lesoch Košice a.s. za obdobie rokov 2008 a 2009.
2. RTF 303,11 KB Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých MZ v Košiciach za rok 2010
3. PDF 315,25 KB Stanovisko a opatrenia_ZŠ Bernolákova 16, Košice
4. PDF 253,35 KB Stanovisko a opatrenia_ŠJ Kežmarská 28, Košice
5. RTF 194,06 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Bernolákova 16, Košice
6. RTF 223,69 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Kežmarská 28, Košice
7. PDF 174,52 KB Stanovisko a opatrenia_plnenie uznesení
8. RTF 225,96 KB Správa o výsledku kontroly v Mestskej polícii Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
9. PDF 147,31 KB Opatrenia_MsP Košice
10. RTF 313,8 KB Správa o výsledko kontroly v Psychosociálnom centre za obdobie rokov 2009 a 2010
11. PDF 185,79 KB Opatrenia_PsCentrum
12. RTF 202 KB Správa o výsledku kontroly v spol. Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
13. RTF 109,92 KB Správa o výsledku kontroly v ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II., Košice
14. PDF 326,92 KB Opatrenia_SMMK
15. RTF 111,91 KB Správa o výsledku kontroly v ZŠ Janigova 2, Košice