Prejsť na obsah

Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie

NÁZOV PROJEKTU   Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie

LOGO PROGRAMU

              

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
KOHÉZNY FOND
"Investícia do Vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   43 000 000,00 €
VÝŠKA NFP   40 850 000,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov, Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov

POSKYTOVATEĽ
  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia mesta Košice prostredníctvom modernizácie električkových tratí v rámci IDS

OPIS PROJEKTU
Stavba „IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie" 1.etapa „3. stavba IKD" rieši výstavbu trate integrovanej
koľajovej dopravy v existujúcej polohe súčasnej električkovej trate od Námestia Maratónu mieru po Staničné námestie a stavby „Obratisko Staničné námestie" a „Obratisko Námestie Maratónu mieru", ktoré modernizujú obratiská električiek. V princípe ide o modernizáciu existujúcich koľají DPMK spolu s ostatnou infraštruktúrou (trakčné vedenie, signalizačné zariadenie, rozhlasové a informačné zariadenie, silnoprúdové rozvody a zariadenia, preložky dotknutých inžinierskych sietí).

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita: Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie
• Podporné aktivity:
  - Riadenie projektu
  - Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
• modernizácia električkovej trate v rozsahu 3,47 km
• vytvorenie uceleného modernizovaného úseku tratí predovšetkým v centre mesta,
• modernizácia systému kontroly a riadenia dopravy vrátane doplnenia moderných technológií a vytvorenie zodpovedajúceho technického
zázemia,
• zníženie nákladov na údržbu koľajových tratí ich modernizáciou v rozsahu cca 20% súčasných nákladov,
• zníženie spotreby elektrickej energie v rozsahu cca 10% (spoločne s realizáciou nákupu nových vozidiel a modernizáciou ďalších tratí),
• zníženie produkovaného hluku a vibrácií na modernizovaných úsekoch na úroveň obmedzení stanovených legislatívou (spoločne s realizáciou
nákupu nových vozidiel),
• zvýšenie priemernej prevádzkovej prepravnej rýchlosti v rozsahu cca 10% a zníženie meškania jednotlivých spojov v rozsahu cca 10%
(spoločne s realizáciou nákupu nových vozidiel),
• zníženie rozsahu údržby tratí a infraštruktúry na minimálnu mieru,
• zvýšenie spoľahlivosti prevádzky koľajových vozidiel obmedzením negatívneho vplyvu technického stavu tratí na vozidlá,
• zníženie energetickej náročnosti prevádzky modernizáciou meniarní, časti trakčných vedení a ostatných silnoprúdových káblových rozvodov,
ako aj modernizáciou riadiaceho systému,
• zníženie negatívnych vplyvov električkovej dopravy na okolie (hlučnosť, vibrácie, environmentálne aspekty),
• zvýšenie celkovej úrovne služieb a kvality cestovania električkovou dopravou,
• podpora mobility osobám s obmedzenou pohyblivosťou,
• zvýšenie bezpečnosti mestskej hromadnej dopravy,
• zvýšenie celkovej úrovne riadenia dopravy v Košiciach,
• skvalitnenie parametrov dopravnej infraštruktúry s perspektívou zapojenia do integrovaného dopravného systému

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE  12/2015
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/