Prejsť na obsah

Stavebné úpravy priestranstva pri Kaplnke sv. Michala na Hlavnej ul. v Košiciach

Vec: Výzva k súťaži (podprahová zákazka)

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Košice Sídlo : Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
Telefón: 055/6419363
Fax: 055/6436288
Kontaktné osoby : Ing. Vasko, p. Milčevičová
E – mail: vasko@kosice.sk

2. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
- zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Názov zákazky:
Stavebné úpravy priestranstva pri Kaplnke sv. Michala na Hlavnej ul. v Košiciach“

4. Opis:


Realizácia rekonštrukcie priestoru v parčíku pri Kaplnke sv. Michala na Hlavnej ulici v Košiciach
- povrchové úpravy vrátane odvedenia dažďových vôd do kanalizácie .

Stavebné práce a dodávky pozostávajú z:
- archeologického prieskumu,
- búracích prác, odvozu vybúraného materiálu a jeho uloženia na skládke,
- výkopových a zemných prác,
- úpravy plôch – obnova andezitových schodov, porfýrová a andezitová dlažba, betónové
obrubníky, riečne valúny,
- odvodnenie plôch - vpuste, žľaby,
- verejné osvetlenie a príp. prvky drobnej architektúry
Projektová dokumentácia a podrobný opis prác je súčasťou súťažných podkladov.
Obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že na základe výsledkov archeologického výskumu môže
dôjsť k určitým zmenám v technických riešeniach a použitých materiáloch (spôsob odvodnenia,
povrchová úprava plôch, príp. prezentácia nálezov a pod.), čo bude musieť zhotoviteľ akceptovať.


5. Miesto poskytovania:
- Košice, Hlavná ul., priestor pri Kaplnke sv. Michala

6. Spoločný slovník obstarávania CPV: 45112000-5, 45112450-4, 45232450-1, 45233161-5,
45233222-1, 45236250-7
7. Možnosť predloženia ponuky na : - na celý predmet obstarávania
8. Variantné riešenie: - neumožňuje sa 9. Termín uskutočnenia stavebných prác:
- máj 2007 - september 2007

10. Hlavné podmienky financovania:
- predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa vyčlenených v rozpočte mesta Košice

11. Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti na verejnom obstarávaní uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) až h) zák. č. 25/2006 Z.z., ktoré preukazuje dokladmi podľa § 26 ods. 2 alebo 3 a 4.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) až f), ( prípadne dokladu podľa § 128 ods. 1 cit. Zákona )- originálmi dokladov, prípadne ich úradne overenými fotokópiami, nie staršími ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač, ktorý predloží potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 cit. zákona, musí zároveň predložiť aj doklad o oprávnení uskutočňovať prácu, ktorým preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača napr. výpis z obchodného registra a pod. - originál, resp. jeho úradne overená fotokópia t.j. doklad o oprávnení na podnikanie nie starší ako jeden rok a fotokópie - s overením nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Technická a odborná spôsobilosť Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác podľa zák. č. 25/2006 Z. z.:
§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania (za rovnaký alebo podobný
predmet obstarávania sa považuje rekonštrukcia alebo výstavba objektov pozemného alebo inžinierskeho
staviteľstva – rekonštrukcia námestia, historickej dlažby, dláždené plochy, parkoviská, parky, chodníky a pod.
uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch, t. j. začatých od 01/2002 a ukončených do termínu
12/2006, s uvedením názvu akcií, stručného opisu stavebných prác, zmluvných cien a lehôt uskutočnenia
prác doplnených potvrdeniami odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením názvu
odberateľa, jeho adresy a telefónneho kontaktu na zodpovednú osobu . Dôkaz o plnení potvrdí verejný odberateľ alebo iný odberateľ. Týmito údajmi musí uchádzač preukázať, že v uvedenom období uskutočnil min. 3 stavebné diela (stavebné práce) ako zmluvný partner objednávateľa (nie v subdodávke) s minimálnym finančným objemom 10 mil. Sk (bez DPH) na jednu zmluvu.
§ 28 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi zamestnancov, - predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti zodpovedných pracovníkov (výkon funkcie stavbyvedúceho)
vydaných na základe osobitného predpisu zák. č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov, doklad
opečiatkovaný originálnym odtlačkom pečiatky a podpísaný odborne spôsobilou osobou spolu s čestným
vyhlásením uchádzača, že osoby, ktorých osvedčenie o odbornej spôsobilosti predkladá, budú k dispozícii
na plnenie zmluvy,

12. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti a budú mu
poskytnuté po predložení dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Kontaktné osoby: Ing. Vasko, p. Milčevičová, tel. 055/6419363

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 12.4.2007 do 23.4.2007
- v pracovnom čase od: 8:00 hod do 14:30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne

Poplatok za súťažné podklady: 3.000,- Sk (vrátane DPH)
Spôsob úhrady poplatku za súť. podklady:
- pokladňa Magistrátu mesta Košice (blok D - 4.posch., č.t. 6419359),
úrad. hodiny pokladne:
pondelok - piatok od 8.00 - 9.00 a 13.00 - 15.00 hod. (v piatok do 14.00 hod.)

13. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
- 2.5.2007 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Otváranie obálok s ponukami:
- 2.5.2007 o 13:00 hod. stredoeurópskeho času v budove MMK, Tr. SNP 48/A,
miestnosť D - 310.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena (vrátane DPH)

16 . Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.6.2007

RNDr. Milan S a b o l
riaditeľ

Ing. Martin Vasko
osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie