Prejsť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice

LOGO

     


ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
KF - KOHÉZNY FOND
"Investícia do Vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   1 074 314,00 €
VÝŠKA DOTÁCIE   1 020 598,30 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND)
Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov, Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík mesta Košice so zameraním na podporu verejnej dopravy a využitie nových technológií IDS.

OPIS PROJEKTU
Dokument sa zameriava na organizačnú a inštitucionálnu úroveň, prevádzku a infraštruktúru a bude mať konkrétne zameranie na podporu verejnej dopravy a „mäkkých" režimov a na účinné využitie nových technológií IDS a politiky riadenia mobility a spoločné postupy za účelom zlepšenia prístupnosti a environmentálnych podmienok v metropolitnej oblasti Košíc z intermodálneho pohľadu. Cieľom projektu je systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Košice.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita:    Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanie

VÝSTUPY PROJEKTU
• Aktualizujú sa reálne trendy dopravných charakteristík mesta;
• vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj mesta z hľadiska dopravy;
• navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém, či už technicky alebo finančne;
• územný priemet a definovanie územných požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2015
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/