Prejsť na obsah

Strategický park Valaliky - oznámenie o doručení zámeru

Navrhovateľ, Valaliky Industrial Park, s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti