Prejsť na obsah

STREDISKO TRIEDENIA PLASTOV A PAPIERA BARCA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 19.11.2007
A/2007/12542/457


Oznamujem občanom, že dňa 15.11.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

STREDISKO TRIEDENIA PLASTOV A PAPIERA BARCA."

Navrhovateľ, KOSIT, a.s., predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer „Stredisko triedenia plastov a papiera Barca", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe doručených stanovísk k zámeru a po dohode s rezortným a povoľujúcim orgánom Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 14.12. 2007.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do15.12.2007. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice