Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice - WINEFEST

NÁZOV PROJEKTU Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice - WINEFEST

LOGO PROGRAMU

              

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   28 784,88 €
VÝŠKA NFP   24 467,14 €

PROGRAM Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Fond malých projektov

PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi zúčastnenými obcami a obyvateľmi žijúcimi v pohraničnom regióne, najmä v kultúrnej oblasti, prezentovanie kultúrneho dedičstva a zachovanie spoločných zvykov a kultúrnych hodnôt našich predkov a podpora sociálnej súdržnosti.

OPIS PROJEKTU
Realizovaním projektu oživíme tradíciu Košického festivalu vína a dožinkový Abaújszantó Festival. Motívom týchto podujatí je historický fakt, že v stredoveku malo mesto Košice vínne pivnice v dnešnom tokajskom regióne Abaújszanto. Na pamiatku a oživenie tejto historickej skutočnosti sa v oboch mestách uskutočnia dve súvisiace podujatia.

AKTIVITY PROJEKTU
• Projektové a finančné riadenie
• Povinné informovanie a publicita
• Winefest – vínny festival
• Spoločný marketing

VÝSTUPY PROJEKTU
Projekt posilní cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a nadviaže na dlhodobé partnerstvo medzi účastníkmi; prispeje k zachovaniu kultúrneho a historického dedičstva a k prenosu hodnôt na mladšiu generáciu; podporí dvojjazyčnosť, zvýši sociálno-ekonomickú súdržnosť v regióne.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   01/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2021
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/