Prejsť na obsah

Tepláreň Košice, a.s.

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ")

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán SIŽP IŽP Košice, OIPK dňa 31.01.2007 evidovaná
pod č. j. 3221/07-Kov, VS: 57 084 01 06
2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3
042 92 Košice
IČO: 36 211 541
3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Tepláreň Košice, a.s.
3.2 Adresa prevádzky: Teplárenská 3, 042 92 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzok:
- začatie: 1967
- ukončenie: nestanovené
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
1. Energetika
1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
ONV v Košiciach, odbor výstavby, č. 4881/64-Pa zo dňa 14.08.1964
3.6 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
nedoložené
3.7 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 342/1, 3306/1, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/8, 3306/9, 3306/10, 3306/11,
3306/12, 3306/13, 3309/14, 3306/15, 3306/16, 3306/17, 3306/18, 3306/19, 3306/20,
3306/21, 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/28, 3306/29,
3306/30, 3306/31, 3306/32, 3306/33, 3306/34, 3306/35, 3306/37, 3306/38, 3306/39,
3306/40, 3306/41, 3306/42, 3306/43, 3306/44, 3306/45, 3306/46, 3306/47, 3306/48,
3306/49, 3306/50, 3306/51, 3306/52, 3306/53, 3306/54, 3306/55, 3306/56, 3306/57,
3306/58, 3306/59, 3306/60, 3306/73, 3307, 3309, 3310, 3315, 3316, 3317
v katastrálnom území 827 118 Južné mesto, obec Košice – Juh

3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 22.02.2007.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné
údaje na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321
v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 15,00 hod. alebo v kancelárii správneho orgánu
SIŽP IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53
Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch:
pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.

V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej SIŽP IŽP Košice). Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu.


Podľa § 12 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, SIŽP IŽP Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto výzvy.

Dátum vyvesenia výzvy : 23.2.2007
Dátum zvesenia výzvy : 12.3.2007
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu
Prílohy

1. DOC 2,39 MB Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia Tepláreň Košice, a.s.