Prejsť na obsah

TERASOVÁ BYTOVÁ ZÁSTAVBA, KOŠICE - BARÁNOK

Oznamujem občanom, že dňa 31.3.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„Terasová bytová zástavba, Košice - Baránok.“

Navrhovateľ, L.G.M., s.r.o., predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) zámer činnosti „Terasová bytová zástavba, Košice - Baránok“ na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 3851/05-1.6/db zo dňa 14.2.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere   s a     n e b u d e p o s u d z o v a ť   podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 1.5.2006.Ing. František Knapík
námestník primátora
poverený zastupovaním primátora mesta