Prejsť na obsah

Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice

NÁZOV PROJEKTU Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice

LOGO PROGRAMU

                

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho sociálneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
VÝŠKA NFP   48 633,34 €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

POSKYTOVATEĽ
   Fond sociálneho rozvoja (v čase poskytnutia)
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Integrovanie a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené skupiny.

OPIS PROJEKTU
Poskytovanie poradenstva klientovi v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej situácie, sprevádzanie klienta, individuálna
sociálna práca a obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu.

VÝSTUPY PROJEKTU
• Výkon terénnej sociálnej práce

ZAČIATOK REALIZÁCIE   04/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2010
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/