Prejsť na obsah

TESCO KOŠICE – FÁZA III., NÁJOMNÁ JEDNOTKA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 28.2.2007
A/2007/08563/457

Oznamujem občanom, že dňa 21.2.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„TESCO Košice – fáza III., nájomná jednotka"


Spoločnosť ENTO, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa TESCO STOREA SR, a.s., Bratislava, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „TESCO Košice - fáza III., Nájomná jednotka".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 15.3.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 15.3.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice