Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2021

Termín konania : 30.4. -  8.5. 2021 na Hlavnej ulici pri Archeologickom komplexe Dolná brána.
 
Pri výbere uchádzačov sa bude prihliadať na ponúkaný sortiment. Uprednostnená bude vlastná výroba. Vítané je predvádzanie výroby priamo na mieste.
Predajné stánky pre remeselníkov poskytne  organizátor – bez elektrickej prípojky.
 
Záujemcovia môžu podávať prihlášku (viď príloha) na nižšie uvedenú adresu do 20. 4. 2021
do 12.00 hod. poštou, doniesť osobne do podateľne na Magistrát mesta Košice, alebo poslať
na emailovú adresu kultura@kosice.sk
 
Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo VZN č. 45 v časti Trhový poriadok príležitostných trhov.
  
Kontakt:       Mesto Košice
                     Referát  kultúry
                     Trieda SNP 48/A
                     040 11 Košice
                     
Bližšie informácie:  055/6419 888
                    
Upozornenie : Pri predaji vlastných výrobkov – handmade dizajn, šperky, odznaky, brošne a pod. alebo remeselných výrobkov, takáto činnosť sa nepovažuje za podnikanie a preto na jej vykonávanie nepotrebujete živnosť. Znamená to, že pri príležitostnom predaji svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov na trhoch  nepotrebujete registračnú pokladňu. Potrebujete sa ale zaregistrovať na daňovom úrade, ktorý vám pridelí DIČ – daňové identifikačné číslo.
 
Pri predaji na trhu je povinnosť zákazníkovi vydať doklad o zaplatení (v papiernictve sa dá kúpiť príjmový pokladničný doklad - bez DPH).
 
Ak už ste živnostník a máte výrobu a predaj takýchto výrobkov zapísanú v živnosti, potom sa na Vás výnimka nevzťahuje a musíte pri predaji na trhoch používať registračnú pokladňu.
 
K prihláške je potrebné priložiť príslušné oznámenie alebo rozhodnutie daňového úradu o pridelení kódu pokladnice eKasa klient.

V prípade nevyhovujúcej epidemiologickej situácií sa organizátor remeselných trhov bude riadiť odporúčaním RÚVZ a krízovým štábom.
 
 
/Zdroj: referát kultúry MMK/