Prejsť na obsah

U. S. STEEL KOŠICE, s. r. o. - SKLÁDKA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 9.7.2007
A/2007/10115/457


Oznamujem občanom, že dňa 6.7.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

u. s. steel košice, s. r. o. - skládka nie nebezpečných odpadov."

Navrhovateľ, U. S. Steel Košice, s.r.o.,, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer „U. S. Steel Košice, s.r.o. – skládka nie nebezpečných odpadov", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe výsledkov rokovania, s prihliadnutím na doručené stanoviská k zámeru a v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 6.8. 2007.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 6.8.2007. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice