Prejsť na obsah

ÚPN HSA Košice, ZaD 2013, č.86-94

Materiál bol zverejnený dňa 6.12.2013 v statickej časti webstránky na adrese http://www.kosice.sk/static/prilohy/uha/ZaD-UPN-HSA-13_86-94.zip  ako náhradné riešenie, kvôli dočasným technickým problémom webovej aplikácie a publikačného systému.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mesto Košice, Magistrát Mesta Košice oznamuje verejnosti podľa §22, ods. 1, zákona č. 50/1976 - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnení,

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86-94",

ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte Mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86-94" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 18.12.2013 o 16:30 hod. na Magistráte Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, (zasadačka č. dverí D310, 3. poschodie, trakt D).

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22, ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu  územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86-94" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát Mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

Prílohy

1. PDF 134,32 KB text - záväzná časť záväzné regulatúvy pre usporiadanie územia HSA Košice
2. PDF 1,53 MB schémy schémy záväzných častí
3. PDF 1,73 MB návrh zmien a doplnkov zmeny a doplnky - komplex-urb-návrh
4. PDF 938,5 KB záber PPF návrh záberu a zmeny využitia PPF