Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice -Kavečany, ZaD 2014 - oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „ Územného plánu zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014.


Verejné prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Kavečany , Zmeny a doplnky 2014
s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční
dňa 2.2.2015 o 16:30 hod.
v budove miestneho úradu MČ Košice – Kavečany.


Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne