Prejsť na obsah

Upravený návrh po prerokovaní-Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice-lokalita Girbeš

V prílohe uvádzame upravený návrh po prerokovaní-ZaD ÚPN HSA Košice – lokalita Girbeš

V zmysle § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), týmto oznamujeme, že mesto Košice obstaráva Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice – lokalita Girbeš. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona a bude prerokovaná v zmysle § 22 až 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon).

ZaD ÚPN hsa Košice – lokalita Girbeš rieši územie vymedzené nasledovne:
sú to plochy určené ako územná rezerva na zástavbu v zmysle ÚPN HSA Košice, vymedzené z juhu rodinnou zástavbou mestskej časti Myslava, z východnej strany existujúcou bytovou zástavbou sídliska KVP a hranicou medzných vplyvov pre horizont 300m ložiska magnezitu bane Bankov, zo severnej strany sú hranicou nesúvislé lesné porasty v okolí vodojemu a na západnej strane je to údolie Kamenného potoka, s chatovou a záhradkárskou zástavbou.

Vymedzenie riešeného územia je dokumentované v grafickej prílohe, ktorá je súčasťou Oznámenia.

Verejné prerokovanie ÚPN hsa Košice - Zmeny a doplnky – Heringeš s fyzickými a právnickými osobami a inštitúciami sa uskutoční:

dňa 13. januára 2009 o 14.00 hod. v priestoroch Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

S textovou a grafickou časťou ZaD ÚPN hsa Košice – lokalita Girbeš sa môžete oboznámiť v priestoroch Magistrátu Mesta Košice - Kancelária prvého kontaktu, Útvaru hlavného architekta mesta Košice, Miestneho úradu mestskej časti Košice – Myslava, Miestneho úradu mestskej časti Košice – KVP,

v pracovných dňoch, počas úradných hodín, v období od 19. 12. 2008 do 20. 1. 2009.

Dokumentácia je zároveň u uvedenom období zverejnená na www.kosice.sk
v sekcii územné plánovanie, aktuálne oznamy.

Vaše stanovisko k ZaD ÚPN hsa Košice - lokalita Girbeš uplatnite do 30 dní odo dňa zverejnenia Oznámenia – najneskôr 20. januára 2009, na adresu:

Útvar hlavného architekta mesta Košice
Hlavná 68, I. poschodie trakt B, 040 01 Košice

Viď. Textová a grafická časť 

Prílohy

1. PDF 100,6 KB Textová časť Sprievodná správa
2. PDF 1,21 MB Textová časť ZaD GIRBES_regulativy
3. PDF 2,39 MB Grafická časť Komplexný návrh
4. PDF 1,75 MB Grafická časť 04_vodné hospodárstvo
5. PDF 2,02 MB Grafická časť 05_plyn,teplo
6. PDF 1,92 MB Grafická časť 06_ elektro
7. PDF 1,28 MB Grafická časť 08_zaberPPF
8. PDF 129,51 KB Upravený návrh Vyhodnotenie_ZaD ÚPN HSA-Girbeš_2.2.09
9. PDF 233,74 KB Upravený návrh SPRÁVA ÚPN HSA PO DOPRACOVANÍ
10. PDF 426,88 KB Upravený návrh-grafická časť 3 KOMPLEXNÝ VÝKRES-SÚTLAČ
11. PDF 1,02 MB Upravený návrh-grafická časť 4 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
12. PDF 936,58 KB Upravený návrh-grafická časť 5 ZÁSOBOVANIE TEPLOM A PLYNOM
13. PDF 831,64 KB Upravený návrh-grafická časť 6 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
14. PDF 698,42 KB Upravený návrh-grafická časť 8 ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY
15. PDF 220,42 KB Upravený návrh-záväzná časť Záväzná časť po dopracovaní