Prejsť na obsah

Upravený návrh po prerokovaní-Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava-lokalita Na kope

V prílohe uvádzame upravený návrh po prerokovaní-ZaD UPN-Z Myslava – lokalita Na kope

Na základe žiadostí mestskej časti, podnetov fyzických osôb a prehodnotenia územnoplánovacej dokumentácie obstarávateľom, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu zóny Myslava - lokalita Na kope (ZaD UPN-Z Myslava – lokalita Na kope). Podkladom pre spracovanie uvedených zmien je dopracovanie urbanistickej štúdie Kopa – Girbeš.
Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti katastrálneho územia Myslava, vo väzbe na existujúcu zástavbu ulice Na kope. V súčasnosti je riešené územie navrhnuté na zástavbu v zmysle ÚPN-Z Myslava.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA JE DOKUMENTOVANÉ V GRAFICKEJ PRÍLOHE, KTORÁ JE SÚČASŤOU OZNÁMENIA.

S textovou a grafickou časťou ZaD UPN-Z Myslava – lokalita Na kope sa môžete oboznámiť v priestoroch Magistrátu Mesta Košice - Kancelária prvého kontaktu, Útvaru hlavného architekta mesta Košice a Miestneho úradu mestskej časti Myslava, v pracovných dňoch, počas úradných hodín, v období

od 19. 12. 2008 do 20. 1. 2009.

Dokumentácia je zároveň v uvedenom období zverejnená na www.kosice.sk
v sekcii územné plánovanie, aktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie ZaD UPN HSA Košice – lokalita Girbeš s fyzickými a právnickými osobami a inštitúciami sa uskutoční

dňa 13. januára 2009 o 14.00 hod.

v priestoroch Útvaru hlavného architekta mesta Košice

V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 20. 1. 2009. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice alebo na Miestny úrad príslušnej mestskej časti.

Viď. Textová a grafická príloha

Prílohy

1. PDF 77,37 KB Textová časť Sprievodná správa
2. PDF 34,72 KB Textová časť Regulatívy
3. PDF 610,58 KB Grafická časť Kompexný urbanistický návrh
4. PDF 1,91 MB Grafická časť Riešené územie
5. PDF 2 MB Grafická časť 3 NÁVRH TECHNICKEJ IFRAŠTRUKTÚRY
6. PDF 1,58 MB Grafická časť 4 ZÁBER PP
7. PDF 143,05 KB Upravený návrh vyhodnotenie_30.1.09
8. PDF 103,36 KB Upravený návrh SPRÁVA ZaD ÚPN-Z MYSLAVA-upravené po prerokovaní
9. PDF 1,54 MB Upravený návrh-grafická časť 2 KOMPLEXNÝ VÝKRES- SÚTLAČ