Prejsť na obsah

Urbanistická štúdia Košice-Heringeš

UŠ je spracovaná na základe vybranej predchádzajúcej UŠ z vypracovaných alternatívnych návrhov daného územia a jej dopracovaní po zohľadnení posudkov, pripomienok a záverov z prerokovaní a posúdení predchádzajúcich alternatívnych riešení urbanistických štúdii. UŠ je spracovaná na základe zadania a to hlavne v otázkach dopravy a napojenia mesta a riešeného územia na nadradený dopravný systém, rýchlostnú komunikáciu R2 resp. diaľnicu D1. UŠ rieši špecifické územnotechnické, urbanistické a architektonické problémy v riešenom území, súvisiacich s využitím časti riešeného územia pre prípravu realizácie bytovej a polyfunkčnej zástavby. Je riešená v území ktoré podľa doteraz platného ÚPN HSA Košice je formou územných rezerv plánované pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, polyfunkčnej zástavby a dopravnej a technickej infraštruktúry. Cieľom UŠ je využitie riešeného územia vo vzťahu k platnej ÚPD a k známym a uvažovaným rozvojovým zámerom v tomto území s vymedzením nových funkčných plôch občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a bývania v novom sídelnom útvare. Taktiež optimalizuje budúce funkčno - prevádzkovej štruktury nového mesta a jeho vyváženého zapojenia do organizmu krajiny a obce. UŠ bude tvoriť podklad pre vypracovania zmien a doplnkov platnej ÚPD – ÚPN HSA Košice, týkajúce sa následne podrobne riešenej časti riešeného územia pre pripravovaný investičný zámer.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA JE DOKUMENTOVANÉ V TEXTOVEJ A GRAFICKEJ PRÍLOHE

Prílohy

1. PDF 479,88 KB Textová časť Sprievodná správa
2. PDF 2,7 MB Grafická časť 01 - Širšie vzťahy
3. PDF 2,86 MB Grafická časť 02 -Komplexný urbanistický návrh
4. PDF 738,67 KB Grafická časť 03 - Technická infraštruktúra