Prejsť na obsah

Urbanistická štúdia Mestská zeleň Košice - oznámenie o prerokovaní

Spracovanie Urbanistickej štúdie Mestská zeleň Košice (ďalej len UŠ) sa navrhuje v zmysle §4 ods.(1) stavebného zákona, ktorý predpokladá spracovanie urbanistických štúdií pre riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území. V uplynulých troch desaťročiach nebol pre mesto Košice spracovaný žiadny územnoplánovací podklad, ktorý by sa zaoberal špecifickou problematikou mestskej zelene z hľadiska funkcie a estetiky. Jeho potreba sa ukazuje v územnoplánovacej praxi, pri prerokúvaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, pri diskusiách s verejnosťou i z hľadiska nutnosti koncepčného prístupu k tejto problematike.
Riešené územie je totožné s administratívnym územím mesta Košice. Širšie vzťahy sú riešené v rozsahu územia okresu Košice - okolie. UŠ má smerný charakter, Mesto Košice plánuje využiť poznatky a podnety získané z UŠ pri usmerňovaní a koordinácii stavebných aktivít na území mesta ako aj pri spracovaní záväznej územnoplánovacej dokumentácie.
UŠ je počas verejného prerokovania, ktoré trvá 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia, k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, v sekcii územné plánovanie, aktuálne oznamy.
Zároveň Vás pozývame na prerokovanie s výkladom, ktorý zabezpečí spracovateľ, Ing. Anna Dobrucká, dňa 10.12.2014, o 16:00 v malej zasadačke na prízemí Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice.
Pripomienky k UŠ je možné podať do 60 dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote nebude možné prihliadnuť.

textová časť
kapitola 1-6, analytická časť
kapitola 7-8, analytická časť
kapitola 9-11, návrhová časť

Kvôli veľkosti je pri výkrese č. 1 Širšie vzťahy územie rozdelené vodorovne do dvoch pásov - a - sever a b - juh
Kvôli veľkosti je pri výkresoch č. 2 až 7 územie mesta rozdelené vodorovne do 4 pásov - a - sever, b - stred, c - juh a d - Šaca

Prílohy

1. PDF 1,14 MB 1. Širšie vzťahy - a
2. PDF 1,14 MB 1. Širšie vzťahy - b
3. PDF 521,67 KB 2. Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu - a
4. PDF 1,02 MB 2. Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu - b
5. PDF 1 MB 2. Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu - c
6. PDF 870,5 KB 2. Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu - d
7. PDF 446,01 KB 3. Výkres súčasného stavu mestskej zelene - a
8. PDF 1,03 MB 3. Výkres súčasného stavu mestskej zelene - b
9. PDF 937,25 KB 3. Výkres súčasného stavu mestskej zelene - c
10. PDF 805,58 KB 3. Výkres súčasného stavu mestskej zelene - d
11. PDF 868,81 KB 4. Problémový výkres - a
12. PDF 1,58 MB 4. Problémový výkres - b
13. PDF 1,25 MB 4. Problémový výkres - c
14. PDF 773,03 KB 4. Problémový výkres - d
15. PDF 295,8 KB 5. Komplexný návrh mestskej zelene - a
16. PDF 1,72 MB 5. Komplexný návrh mestskej zelene - b
17. PDF 1,26 MB 5. Komplexný návrh mestskej zelene - c
18. PDF 677,93 KB 5. Komplexný návrh mestskej zelene - d
19. PDF 734,04 KB 6. Návrh štruktúry vegetačného krytu - a
20. PDF 1,53 MB 6. Návrh štruktúry vegetačného krytu - b
21. PDF 1 MB 6. Návrh štruktúry vegetačného krytu - c
22. PDF 501,13 KB 6. Návrh štruktúry vegetačného krytu - d
23. PDF 912,88 KB 7. Schéma regulatívov - a
24. PDF 1,72 MB 7. Schéma regulatívov - b
25. PDF 1,19 MB 7. Schéma regulatívov - c
26. PDF 744,1 KB 7. Schéma regulatívov - d
27. PDF 2,35 MB Kapitola 1-8 str. 1-50
28. PDF 3,03 MB Kapitola 1-8 str. 51-90
29. PDF 3,47 MB Kapitola 1-8 str. 91-156
30. PDF 2,3 MB Kapitola 9a
31. PDF 3,08 MB Kapitola 9b
32. PDF 482,39 KB Kapitola 10-11
33. PDF 3,41 MB Prilohy 1-9