Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Košice za rok 2018

      Mesto Košice podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to do 28.02.2019.

    

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Košice za rok 2018 je 40,80 %.

 

            Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov je pre rok 2019 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov vo výške 7 €/t.

 

            Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na  úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk v sekcii mesto/samospráva/informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Košice.

 

 

 

V Košiciach dňa 27.02.2019

Vypracoval: referát životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice