Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava


Mesto Košice ukončí 31.12.2013 realizáciu projektu: „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava", na ktorý získalo v roku 2010 nenávratný finančný príspevok vo výške 12 349 887,39 EUR. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 12 999 881,46 EUR. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Životné prostredie, konkrétne z Kohézneho fondu.
Realizáciou účinných opatrení došlo k odizolovaniu skládky od okolitého prostredia. Celá plocha telesa skládky bola uzatvorená tesniacim prvkom zaťaženým do okolitého nepriepustného podložia. Zemnými úpravami v kombinácií so založením tesniacich a stabilných prvkov došlo k dosiahnutiu prijateľného tvaru a stabilite skládkového telesa. Zároveň boli zrealizované opatrenia proti vnikaniu povrchovej zrážkovej vody a merania o vývine a množstve bioplynu na skládke. Celý proces rekultivácie bol ukončený v jesenných mesiacoch tohto roka. V konečnom dôsledku sa podstatne zníži negatívny vplyv existujúcej skládky na životné prostredie, zamedzí sa priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia, koncentrácie emisií skládkového plynu budú znížené na úroveň, ktorá umožňuje ich voľné vypúšťanie do ovzdušia a súčasne bude vylepšený architektonický ráz územia.
                                                                                              „Investícia do Vašej budúcnosti"
                                                                                               Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou /KF/ z fondov EÚ