Prejsť na obsah

Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“ - oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti podľa § 23 ods. (1) Stavebného zákona prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“ je vystavený k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA a na webovej stránke mesta www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 15,00 hod. v miestnosti č. C-205 na Magistráte mesta Košice.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“ do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia, na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.