Prejsť na obsah

Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ – oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice oznamuje podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia MestoÚzemné plánovanieAktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 12.07.2022 o 15:00 hod. na Magistráte mesta Košice, miestnosť č. D310.

Verejnosť je oprávnená podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.