Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 12.09.2019 MK/A/2019/19778-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 10.09.2019 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019“

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 20.09.2019. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky