Prejsť na obsah

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne - oznámenie o prerokovaní (verejná vyhláška)

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom, oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne“,

ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, referát Útvar hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne“ sa uskutoční

dňa 09. septembra 2019 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A v zasadačke C205.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.