Prejsť na obsah

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 - oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021",

ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" sa uskutoční dňa 27.04.2022 o 16:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, trakt C, 2. poschodie, zasadačka 205.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

Prílohy

1. PDF 287,43 KB Sprievodná správa
2. PDF 362,36 KB Záväzná časť
3. PDF 663,53 KB Legenda, č. v. 3 - Komplexný urbanistický návrh
4. PDF 578,12 KB Legenda, č. v. 4 - Vodné hospodárstvo
5. PDF 271,98 KB Legenda, č. v. 5 - Zásobovanie teplom a plynom
6. PDF 270,96 KB Legenda, č. v. 6 - Zásobovanie elektrickou energiou
7. PDF 467,6 KB Legenda, č. v. 7 - Verejné dopravné vybavenie
8. PDF 1,49 MB Legenda, v. - Návrh využitia PPF a LPF
9. PDF 709,02 KB Zmena č. 153 - Austrálska trieda
10. PDF 775,71 KB Zmena č. 154 - Ul. Suchodolinská
11. PDF 752,5 KB Zmena č. 155 - Ul. Jantárová
12. PDF 523,63 KB Zmena č. 156 - Ul. Osloboditeľov
13. PDF 101,6 KB Zmena č. 157 - Karmelitánky
14. PDF 813,98 KB Zmena č. 158 - Ul. Na Šajbe
15. PDF 1,04 MB Zmena č. 159 - Uršulínky
16. PDF 794,49 KB Zmena č. 160 - Ul. Moskovská
17. PDF 812,91 KB Zmena č. 161 - Ul. Komenského
18. PDF 589,82 KB Zmena č. 162 - Ul. Buzinská
19. PDF 196,55 KB Zmena č. 163 - Ul. Opátska
20. PDF 607,91 KB Zmena č. 164 - Čermeľ
21. PDF 2,51 MB Zmena č. 165 - Anička
22. PDF 795,71 KB Zmena č. 166 - Pri Drocárovom parku
23. PDF 766,8 KB Zmena č. 167 - Ul. Dunajská
24. PDF 119,56 KB Zmena č. 168 - Územie MPR + OP
25. PDF 100,16 KB Zmena č. 169 - Vodojem
26. PDF 463,63 KB Zmena č. 172 - Úprava legendy
27. PDF 334,94 KB Zmena č. 173 - Biofarma
28. PDF 191,18 KB Zmena č. 174 - Ul. Macákova
29. PDF 363,39 KB Zmena č. 175 - Bankov
30. PDF 105,19 KB Zmena č. 176 - Ul. Herlianska
31. PDF 154,02 KB Zmena č. 177 - Letisko
32. PDF 765,44 KB Zmena č. 178 - Prívod termálnej vody
33. PDF 555,81 KB Zmena č. 179 - Ul. Ku mlynu
34. PDF 2,11 MB Zmena č. 180 - IBV Kaštieľ
35. PDF 504,73 KB Zmena č. 181 - VVN vedenie + ES VVNVN
36. PDF 162,77 KB Zmena č. 182 - Útulok pre psov
37. PDF 279,32 KB Zmena č. 183 - Anička
38. PDF 801,16 KB Zmena č. 184 - Ul. Barčianska
39. PDF 547,13 KB Zmena č. 185 - Ul. Slovenská
40. PDF 109,26 KB Návrh využitia PPF a LPF