Prejsť na obsah

Územný plán HSA Košice, ZaD 2016/2 - oznámenie o začatí obstarávania

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2.Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:

Zmena č.111: MČ Košice - Barca – lokalita Cyklocestička Barca - Šebastovce

Doplnenie novej trasy cyklocestičky medzi MČ – Barca a MČ – Šebastovce do výkresu č.7– Verejné dopravné vybavenie, v zmysle schválenej koncepcie „Stratégia dopravy a dopravných stavieb Mesta Košice".

Zmena č.112: MČ Košice - Barca – lokalita Hospodársky dvor Barca

Zmena funkčnej regulácie časti návrhovej polyfunkčnej plochy mestského a nadmestského

občianskeho vybavenia, výroby, skladov a stavebnej výroby na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby.

Zmena č.113: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom

Rozšírenie návrhovej obytnej plochy málopodlažnej zástavby, zaregulovanej v rámci ZaD

2015 o nové plochy na úkor plôch pôvodnej nezmenenej funkcie, existujúcej

záhradkárskej lokality, existujúcej rekultivačnej zelene a plochy lesa, v zmysle overovacej

štúdie. Potreba zohľadniť špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území v zmysle STN 730039.

Zmena č.114: Celé územie mesta

Umiestňovanie reklamných stavieb na území Mesta Košice. Zapracovanie podmienok umiestňovania reklamy podľa návrhu ÚHA.

Zmena č.115: MČ Košice - Luník IX – Zmena zástavby na sídlisku Luník IX

Zmena funkčného využitia časti sídliska Luník IX na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby má umožniť komunitnú výstavbu obydlí.

Zmena č.116: MČ Košice - Krásna n. Hornádom – Vodojem Na Hore II.

Umiestnenie vodojemu na C-KN parc. č. 8372/1, 8372/2 a 8374/2, v k.ú. Krásna,

potrebného pre územný rozvoj lokality Krásna - Na Hore. Potreba obstarať zmeny a

doplnky ÚPN-Z Košice – Krásna

Zmena č.117: MČ Košice - Sídlisko nad Jazerom – lokalita Labaš - Textilná

Zmena súčasnej územnej rezervy na funkciu umožňujúcu rozšírenie skladového areálu

Labaš a potvrdenie existujúcej záhradkárskej lokality

Zmena č.118: MČ Košice - Juh – lokalita Obchodné centrum VŠA

Zmena trasovania pešieho ťahu (korza) územím a úprava regulatívov.

Zmena č.119: MČ Košice - Staré mesto a MČ Košice - Západ – lokalita Sladovňa

Zmena funkčnej plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia na funkčnú

obytnú plochu viacpodlažnej zástavby. Nutnosť zmien a doplnkov regulačného plánu

Obvodové centrum Košice – Terasa, zmena vyhradenej zelene na polyfunkčnú zástavbu.

Zmena č.120: Celé územie mesta - Úprava koncepcie zásobovania elektrickou energiou

Čiastkové zmeny výkresu č. 6 – Zásobovanie elektrickou energiou na základe

odsúhlasených požiadaviek VSD, a.s.

Zmena č.121: Celé územie mesta – Zrušenie obmedzenia dĺžky dopravného prístupu pre rodinné domy.

Zrušenie regulatívu v časti C. Doprava, ods. 9

Zmena č.122: Celé územie mesta – Zakreslenie geologických javov evidovaných na území mesta.

Zapracovanie digitálneho podkladu mapujúceho náchylnosť územia k svahovým

deformáciám (podklad od ÚHA) a diferenciácia jednotlivých javov na aktívne, potenciálne

a stabilizované na základe informácií od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Zmena č.123: MČ Košice - Barca – lokalita Priemyselný park Letisko

Rozšírenie návrhovej plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 sú Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA a Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 269.Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie a právnické osoby, verejnosť môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa doručenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.

Prílohy

1. PDF 631,22 KB Grafická príloha Grafické znázornenie riešených lokalít