Územný plán mesta Košice

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 19.02.2019 MK/A/2019/04706-6

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu:

„Územný plán mesta Košice“

Obstarávateľ, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh predmetného strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, podľa § 14 ods.4 zákona vypracoval a doručil Mestu Košice záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP3-2019/001493 zo dňa 17.01.2019.

Obsah záverečného stanoviska v elektronickej forme je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia a je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznámenie o doručení dokumentu je tiež zverejnené na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky